Нас барсны бүртгэл

Нас барсны бүртгэл
2017/09/18
ЭСЯ нь Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлд заасан журмын дагуу дараахь баримт бичгийн аль нэгийг үндэслэн нас барсныг бүртгэж, нас барсны гэрчилгээ олгоно.
  • Нас барсан тухай эмнэлгийн магадлагаа, нас барагчийг оршуулсан тухай тодорхойлолт,
  • Тухайн иргэнийг нас барсныг зарласан тухай шүүхийн шийдвэр, түүний хуулбар,
  • Нас барсан шалтгааны талаар гарсан шүүх эмнэлгийн дүгнэлт.
  • Нас барсан иргэний төрсний гэрчилгээ, иргэний цахим үнэмлэхний болон гадаад паспортын аль нэгний хуулбар. /Нас барсан иргэний болон нас барагчийг бүртгүүлэхээр ирсэн иргэний/-ыг ирүүлэх шаардлагатай. Үйлчилгээний хураамж авахгүй.Close
Close